click op het beeld

Prijsvraag Bedrijvig Groen/ Bird Hub/ Noord-Holland/ NL/ 2017

 

Weidevogels

De weidevogels hebben het moeilijk in Noord-Holland. Door de veranderende landbouw verdwijnt veel biotoop of neemt sterk in kwaliteit af. Daarnaast gaat door predatie de weidevogelstand hard achteruit. De vogels leggen het af tegen de kracht van de economie. Zonder intensivering van de huidige inspanningen voor weidevogels zal de achteruitgang niet worden gestopt. Met uitzondering van de Tureluur vertonen de steltlopers Scholekster, Grutto, Kievit, Kluut, Houtsnip en Kemphaan tussen 1990 en 2015 allen een negatieve trend. Ook bij de overige weidevogels zoals de Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Graspieper en Patrijs lopen de aantallen dramatisch terug. Weidevogels zijn eigenlijk cultuurvolgers en karakteristiek voor het Noord-Hollandse landschap. De natuurlijke habitat bestaat uit toendra, steppe, kwelder en strandweiden. Door menselijke activiteit is al de natuurlijke habitat verdwenen en hebben ze zich gevestigd in de natte weidegebieden in het westen om zomers te nestelen en te fourageren. In de winter migreren veel vogels naar het zuiden. De Grutto vertrekt naar West-Afrika om te fourageren in de rijstakkers. De vraag is of er een mogelijkheid bestaat om de negatieve effecten van het veranderende landschap te compenseren. Dit kan door landbouwmethoden aan te passen of door de habitat uit te breiden. Nu is dit in een dicht bevolkt Nederland niet gemakkelijk. Voor de prijsvraag ‘Bedrijvig Groen’ in Noord-Holland wordt gezocht naar een verbetering of uitbreiding van de biodiversiteit op bedrijventerreinen. De vraag is of er ruimte is om de problematiek voor weidevogels op een bedrijventerrein op te lossen?

Optigrün Benelux natuurdak

 

Biodiversiteit

In veel gevallen bestaat een bedrijventerrein uit een grid van dicht tegen elkaar aanstaande bedrijfshallen met een hoogte van 6 à 10 meter. Circa 50% van de ruimte op een bedrijventerrein wordt ingenomen door dakoppervlak dat nu louter wordt gebruikt voor het afvoeren van regenwater. Door het dakoppervlak te vergroenen en in te richten als habitat voor weidevogels wordt de natuurlijke ruimte van het weidelandschap uitgebreid. De mogelijkheden voor soorten om te overleven en zich voort te planten worden vergroot. In de cyclus van veel vogels is het weidelandschap de broedplek. Het voordeel van de dakpositie is dat de predatie door onder andere de vos aanzienlijk worden verminderd. Er is minder prestatiedruk voor de vogels waardoor succes op nakomelingen groter is. De vogels hebben weinig last van verstoringen tijdens het broedseizoen en er kan op het juiste moment worden gemaaid. Naast het vergroten van de habitat voor weidevogels biedt het vergroenen van het dak veel voordelen. Het draagt op een positieve wijze bij aan het klimaat en gezondheid op een bedrijventerrein, het compenseert het gebrek aan groen en is energie en water besparend. De groene ruimte op het dak kan gebruikt worden als kantooromgeving. Het inrichten van bedrijventerreinen voor weidevogels zorgt ook voor een algehele verhoging van de plaatselijke biodiversiteit. Zo biedt kruiden- en structuurrijk grasland volop habitat voor (bestuivende) insecten zoals vlinders en bijen. Een soortengroep waarmee het overigens ook zeer slecht gaat. Het toevoegen van stenen, gravel, open zand, poelen, of dood hout kan de lokale biodiversiteit nog verder verhogen. Deze plekken vormen tevens weer ideale voedselbronnen voor de weidevogels.

Trend Scholekster 1990 en 2009 in broedvogel per ha. (bron SOVON)

Weidevogelpopulaties Noord-Holland 1990-2015

Project informatie

Project

Naam project : Bird Hub

Plaats : Provincie Noord-Holland

Land : Nederland

Opdrachtgever

Naam : Provincie Noord-Holland

Contact persoon : Jaap Bond/ gedeputeerde Economische Zaken

Karakter en omvang van het gebied

Strategie voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. De inzet is met name gericht op weidevogels.

Eervolle vermelding

Gebied : Case bedrijventerrein Wormerveer

Partners

Geogekko