Click op het beeld

Maak Gelderland Mooier/ Wind in Bedrijf/ Gelderland/ 2017/ NL

 

Duurzame energie in Nederland

De implementatie van duurzame energie gaat langzaam in Nederland. In Parijs zijn de klimaatdoelen voor de toekomst vastgelegd. Dit betekend een sterke reductie van gebruik van fossiele brandstoffen door het gebruik van duurzame energie. Het klimaat en energiebeleid 2030 is een initiatief van de Europese Commissie en is gepresenteerd in 2014. Het bevat de hoofdlijnen voor het Europese energie- en klimaatbeleid na 2020 en tot 2030. Zo kan de Commissie een langetermijnperspectief bieden voor investeringen, om tot een meer duurzamer, veiliger en concurrerender EU energiesysteem te komen. De EU streeft er verder naar om in 2030, 27% van haar energiebehoefte uit hernieuwbare energie bronnen te putten. Voor 2020 is dit streven 20%. Het percentage duurzame energie is in Nederland op dit moment 6% (CBS, 26-5-2016). Hernieuwbare energiebronnen zijn bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa. Het realiseren van windenergie is een moeizaam proces in Nederland. Er is veel tegenstand. Tegenstand omdat turbines het landschap vervuilen en voor geluids- of overlast voor flora en fauna zorgen. Er zijn gemakkelijk een aantal burgers te organiseren die zich tegen het plan verzetten en er zich in vast bijten. Dit kan het planproces jaren traineren waardoor de kans van slagen afneemt. Windenergie krijgt op deze manier weinig ruimte en laat zich moeilijk implementeren.

 

 

Wind in Bedrijf

Bedrijventerreinen in Gelderland lijken een prachtige locatie voor het realiseren van de wind ambitie met een mindere winddoelstelling. Turbines met een geringe as-hoogte zijn hier gemakkelijk en met weinig overlast in flinke aantallen te realiseren. Door te kiezen voor kleinere turbines is de overlast geringer en gaan ze op in het verstedelijkte landschap. De landschapsvervuiling is gering en de turbines leveren een positieve bijdrage aan de uitstraling van het terrein. Ze leveren een bijdrage aan de kwaliteit van de zichtlokatie. Individuele turbines of turbines in een lijn geplaatst zijn gemakkelijk te integreren op de bedrijventerreinen die veelal zijn georganiseerd in een gridstructuur. Elektriciteit geproduceerd op locatie draagt bij aan kostenreductie voor producten en diensten. Turbines dragen bij aan een sterke circulaire economie en duurzame ontwikkeling en dus een positief imago van bedrijventerreinen. Windenergie kan gecombineerd worden met biomassateelt zoals wilgenteelt. Productie van energie wordt zo gemakkelijk gecombineerd met landschap en recreatie (lunchwandeling). Door participatie op bedrijventerreinen worden bedrijven, medewerkers, buurtbewoners en medefinanciers eigenaar van het project. Wind in Bedrijf is onderdeel van het Maak Gelderland Mooier project van de provincie Gelderland. www.maakgelderlandmooier.gelderland.nl

Bedrijventerreinen in de provincie Gelderland (bron provincie Gelderland)

Windkaart Nederland